Assistant Store Manager - Barcelona, Spain

Región: Spain

Estado: Barcelona

Ciudad: Barcelona

Sectores Empresarial: Store Support Centre (SSC)

Description & Requirements

Qui som

lululemon és una empresa innovadora de roba d’alt rendiment per fer ioga, córrer, entrenar i practicar altres esports. Posem el llistó alt amb teixits tècnics i un disseny funcional, i creem experiències i productes transformadors que ajuden les persones a moure’s, créixer, connectar i estar en forma. El nostre èxit el devem als productes innovadors que confeccionem, a l’èmfasi en les botigues, al compromís amb el nostre personal i a les connexions increïbles que fem allà on anem. Com a empresa, ens centrem a crear un canvi positiu i construir un futur més sa i pròsper. Particularment, això inclou crear un ambient equitatiu, inclusiu i centrat en el creixement per al nostre personal.Resum del càrrec

La feina del gerent de botiga adjunt és una part essencial de l’equip de lideratge, ja que impacta en l’experiència diària dels membres de l’equip i dels clients. Els gerents de botiga adjunts tenen la responsabilitat de liderar i orientar els membres de l’equip, tot fent-los responsables d’aconseguir resultats, i de garantir una experiència excel·lent per al client. També tenen la responsabilitat de dur a terme activitats administratives i d’encarregar-se de les operacions de la botiga, la qual cosa inclou la programació i la gestió de la planta.


Responsabilitats claus del càrrec


Lideratge i gestió del personal

 • Crear i fomentar un entorn de feina respectuós i inclusiu, tot acceptant i celebrant les diferències, per garantir que tant els membres de l’equip com els clients gaudeixen d’una experiència favorable i interessant.
 • Donar suport al gerent de botiga per crear un equip fort i divers, que inclogui membres amb experiències, formació i habilitats diverses per impulsar les operacions de la botiga.
 • Ajudar amb la formació i el desenvolupament dels membres de l’equip (és a dir, formadors i líders clau) de manera consistent i equitativa, tot oferint comentaris, orientació, formació i assessorament professional directes i abordant les preocupacions de rendiment.
 • Ajudar amb els processos de reclutament i contractació, la formació d’incorporació i les activitats generals de gestió del rendiment de la botiga.
 • Participar en debats sobre la carrera professional dels treballadors per donar suport i reforçar l’enteniment de l’equip que treballar a lululemon contribueix a la seva carrera professional i creixement personal. 
 • Oferir reconeixement als membres de l’equip, avaluar les deficiències i proporcionar documentació de rendiment general per donar suport i reforçar la carrera professional i el creixement personal.
 • Col·laborar amb el gestor de botiga per planejar i preparar els horaris dels membres de l’equip segons els requeriments laborals, la disponibilitat i el pressupost.


Treballar en equip

 • Establir relacions productives i basades en la comprensió amb tots els membres de l’equip, tot centrant-se en el desenvolupament personal i professional.
 • Col·laborar amb els membres de l’equip per garantir que els clients gaudeixin d’una experiència òptima que valora el temps dels clients i per ajudar en les operacions de la botiga.


Experiència dels clients

 • Donar suport als membres de l’equip (p. ex., tot donant exemple o oferint orientació) per garantir una experiència del client extraordinària, la qual cosa inclou l’avaluació de les necessitats del client, proporcionar informació tècnica dels productes i ajudar amb les transaccions de les botigues i els programes omnicanal (p. ex., les opcions de comprar en línia i recollir a la botiga, vendes per telèfon i enviament des de la botiga).
 • Moure’s amb dinamisme per la planta per avaluar i satisfer les necessitats del negoci, de l’equip i dels clients.
 • Solucionar problemes amb clients i altres situacions que puguin sorgir, com ara queixes de clients i sol·licituds d’emergència, i assegurar-se que les incidències “es corregeixen” per als clients.


Operacions

 • Implementar la visió del gerent de botiga i transmetre-la als membres de l’equip.
 • Col·laborar amb el gerent de botiga per revisar les dades i les mètriques del negoci (p. ex., la declaració de pèrdues i guanys) per informar sobre els processos de planificació (com ara la revisió trimestral del negoci i la planificació de vendes).
 • Col·laborar amb el gerent de botiga per gestionar el pressupost, les hores laborals, les despeses i la declaració de pèrdues i guanys.
 • Liderar l’equip de la botiga, la qual cosa inclou planificar la cobertura de la planta i prendre decisions per mantenir el rendiment i l’eficàcia de les operacions de la botiga. 
 • Obrir i tancar la botiga d’acord amb les llistes de verificació d’obertura i tancament de la botiga.
 • Entendre i seguir les polítiques i els procediments de seguretat del personal per mantenir un entorn de treball segur.
 • Treballar d’acord amb les polítiques, els procediments, les lleis i les regulacions aplicables.


Responsabilitat dels pressupostos

 • Fer-se responsable d’aspectes delegats del pressupost controlable o les hores laborals.


Gestió del personal

 • Actuar com a líder de l’equip indirectament responsable del subconjunt del personal de la botiga durant torns o segons ho delegui el gerent de botiga.


Habilitats clau i valors essencials que pots aportar

 • Inclusió i diversitat: Crea/fomenta un entorn inclusiu que valora/celebra les diferències.
 • Integritat i honradesa: Actua de manera honrada, justa i ètica.
 • Lideratge: Pot i vol liderar, influir i inspirar altres persones. Motiva, enforteix, desenvolupa i dirigeix el personal durant la feina.
 • Col·laboració i treball en equip: Treballa de manera productiva i ajuda els altres treballadors a aconseguir objectius; busca col·laborar i veure diferents perspectives.
 • Adaptabilitat i agilitat: Tolera la incertesa i l’ambigüitat i pot canviar prioritats en un entorn ràpid.
 • Presa de decisions: Fa servir la lògica i el raonament per avaluar alternatives i prendre decisions efectives i oportunes.
 • Pensament estratègic: Implementa estratègies que segueixen la visió i els valors de l’empresa per aconseguir objectius/visions/anar més enllà. Considera la totalitat de les implicacions en la presa de decisions.
 • Resiliència: És una persona persistent que es recupera ràpidament dels entrebancs.


Requisits per al càrrec


Idoneïtat

 • Estar autoritzat o autoritzada legalment a treballar al país on està situada la botiga. 
 • Tenir 18 anys o més. 
 • Tenir autorització per treballar i documentació relativa als requeriments legals nacionals (només a EMEA). 
 • Poder desplaçar-se a la botiga assignada.  


Disponibilitat

 • Disponibilitat per treballar en horari flexible, la qual cosa inclou vespres, caps de setmana i festius. 


Altres requisits

 • Estar disposat o disposada a treballar com a part d’un equip i també de manera independent.  
 • Estar disposat o disposada a moure’s per la botiga durant la major part del torn per ajudar els clients i fer una bona treball. 
 • Estar disposat o disposada a moure caixes que pesin fins a 13,6 kg. 
 • Estar disposat o disposada a treballar en un ambient amb llums brillants i música alta. 


Experiència

 • Experiència en posicions de lideratge o en la gestió de personal.  

 


Altres aptituds (és a dir, es valoren positivament però no són imprescindibles)

 • Educació: Títol de batxillerat, secundària o equivalent
 • Educació: Títol de grau o equivalent
 • Experiència: 1 any en gestió específicament de vendes o de botiga


Conforme al nostre propòsit, posa’t en contacte amb nosaltres a accommodations@lululemon.com si tens dubtes sobre com adaptar les teves aptituds úniques als requisits d’aquest càrrec, tant si necessites alguna adaptació raonable com si no. En el correu electrònic que enviïs, inclou el títol del càrrec, la ubicació del lloc de feina i el tipus de pregunta o sol·licitud.


Més enllà de la nòmina (avantatges i beneficis)

A lululemon ens preocupem per les persones i invertim en tot el seu conjunt (cos, ment i ànima). El nostre programa de recompenses totals està dissenyat per ajudar-te a aconseguir objectius i centrar-te en allò que t’agrada. A part d’un salari base competitiu i un programa de bonificació basat en l’equip, també oferim amplis plans de salut, temps lliure remunerat, plans d’estalvi, grans descomptes per a empleats, classes de fitness/ioga, programes per ampliar la família i programes de desenvolupament personal i professional.


Nota: la disponibilitat d’aquests avantatges i beneficis pot estar subjecta a la ubicació i al tipus de feina, així com tenir requisits d’idoneïtat. L’empresa es reserva el dret d’alterar aquests avantatges i beneficis en la seva totalitat o de manera parcial en qualsevol moment i sense avís previ.


---


EnglishWho We Are

lululemon is an innovative performance apparel company for yoga, running, training, and other athletic pursuits. Setting the bar in technical fabrics and functional design, we create transformational products and experiences that support people in moving, growing, connecting, and being well. We owe our success to our innovative product, emphasis on stores, commitment to our people, and the incredible connections we make in every community we're in. As a company, we focus on creating positive change to build a healthier, thriving future. In particular, that includes creating an equitable, inclusive and growth-focused environment for our people.


Job Summary

The Assistant Store Manager role is an essential part of the store leadership team, impacting team member and guest experience every day. Assistant Store Managers are responsible for leading and coaching team members, holding the team accountable to results, and ensuring an outstanding guest experience in the store. Assistant Store Managers also are responsible for accomplishing administrative and operations focused activities, including floor management and scheduling.


Key Responsibilities of the Job


Leadership and People Management

 • Create and foster a respectful and inclusive team environment by welcoming and celebrating differences to ensure a supportive and engaging experience for all team members and guests.
 • Support Store Manager in building a strong and diverse team that includes team members with various experiences, backgrounds, and skillsets to drive store operations.
 • Support ongoing learning and development of team members (i.e., Educators and Key Leaders) consistently and equitably by providing direct feedback, coaching, mentoring, and career path guidance, and addressing performance concerns.
 • Support the store’s recruiting and hiring process, onboarding training, and overall performance management activities.
 • Engage in career discussions to support and reinforce team understanding of how working at lululemon will contribute to their career and personal growth. 
 • Provide team member recognition, gap assessment, and overall performance documentation to support and reinforce career and personal growth.
 • Collaborate with Store Manager to plan and prepare team member schedule according to labour requirements, availability, and budget considerations.


Working with Others

 • Establish supportive and productive relationships with all team members, focusing on personal and professional development.
 • Collaborate with team members to ensure an optimal guest experience that values guests’ time and support store operations.


Guest Experience 

 • Support team members (e.g., leading by example or coaching) to ensure a great guest experience, including assessing guest needs, providing technical product educations, and supporting in-store transactions and omnichannel programs (e.g., buy online pickup in store, phone sales, and ship from store options).
 • Move dynamically on the floor to assess and fulfill the needs of the business, team, and guests.
 • Resolve guest feedback and address emergent issues, including guest escalations and emergency requests, helping to “make it right” for guests.


Operations

 • Implement the Store Manager’s vision for the store and cascade to team members.
 • Partner with Store Manager to review business data and metrics (e.g., profit and loss [P&L] statement) to inform planning processes (e.g., quarterly business review and sales planning).
 • Partner with Store Manager to manage store’s budget, labor hours, expenses, and P&L statement.
 • Provide salesfloor leadership to team members, including planning salesfloor coverage and making decisions to maintain efficiency and effectiveness of salesfloor operations. 
 • Open and close the store in accordance with the opening and closing checklists.
 • Understand and adhere to people safety policies and procedures to maintain a safe work environment.
 • Perform work in accordance with applicable policies, procedures, and laws or regulations.


Budget Responsibility

 • Accountable for delegated aspects of controllable budget or labour hours


People Management

 • Team lead role indirectly responsible for subset of store employees during shift or as delegated by Store Manager


Key Skills & Core Values You Bring 

 • Inclusion & Diversity: Creates/supports an inclusive environment that values/celebrates differences  
 • Integrity/Honesty: Behaves in an honest, fair, and ethical manner
 • Leadership: Is able and desires to lead, influence, and inspire others; motivates, empowers, develops, and directs people as they work  
 • Collaboration and Teamwork: Works productively with and supports others to achieve goals; seeks partnerships and diverse perspectives
 • Adaptability/Agility: Tolerates uncertainty and ambiguity and can change priorities in a fast-paced environment 
 • Decision Making: Uses logic and reasoning to evaluate alternatives and make effective, timely decisions
 • Strategic Thinking: Sets strategies that are aligned to vision and values of the company to achieve goals/vision/further the mission; considers the 'big picture' implications of decisions
 • Resilience: Remains persistent; recovers quickly from setbacks 


Job Requirements 


Eligibility 

 • Must be legally authorized to work in the country in which the store is located 
 • Must be 18 years of age or older 
 • Must have proof of the Right to Work and evidence relating to associated local legislative requirements (EMEA only) 
 • Must have the ability to travel to assigned store  


Availability 

 • Willing to work a flexible schedule including evenings, weekends, and holidays 


Other Willingness Requirements 

 • Willing to work as part of a team and also complete work independently  
 • Willing to move through a store for most of a shift to help guests and accomplish work 
 • Willing to move boxes weighing up to 30 lbs (13.6 kg) 
 • Willing to work in an environment with bright lights and loud music 


Experience 

 • Work experience in leadership or people management  

 


Job Assets (i.e., nice to have; not required)

 • Education: High school diploma, GED, or equivalent
 • Education: Bachelor’s degree or equivalent
 • Experience: 1 year retail or sales specific management experience


In keeping with our mission, please connect with us at accommodations@lululemon.com if you have questions about how your unique abilities may translate to the requirements for this role, with or without a reasonable accommodation. In your email, please include the position title, the location of the position and the nature of your question or request.


Beyond The Paycheck (Benefits & Perks)

At lululemon, we care for and invest in the whole person – body, mind, spirit. Our total rewards program is designed to support you in achieving your goals and focus on the things you love. In addition to competitive base pay and a team-based bonus program, we also offer extended health plans, paid time off, savings plans, generous employee discounts, fitness/yoga classes, parenthood top up program and personal and professional development programs.


Note: availability of these benefits and perks may be subject to your location & employment type and may have certain eligibility requirements. The Company reserves the right to alter these benefits and perks in whole or in part at any time without advance notice.


#LI-SBA1