Educator - Barcelona

Región: Spain

Estado: Barcelona

Ciudad: Barcelona

Sectores Empresarial: Store Support Centre (SSC)

Description & Requirements

Qui som

lululemon és una empresa innovadora de roba d’alt rendiment per fer ioga, córrer, entrenar i practicar altres esports. Posem el llistó alt amb teixits tècnics i un disseny funcional, i creem experiències i productes transformadors que ajuden les persones a moure’s, créixer, connectar i estar en forma. El nostre èxit el devem als productes innovadors que confeccionem, a l’èmfasi en les botigues, al compromís amb el nostre personal i a les connexions increïbles que fem allà on anem. Com a empresa, ens centrem a crear un canvi positiu i construir un futur més sa i pròsper. Particularment, això inclou crear un ambient equitatiu, inclusiu i centrat en el creixement per al nostre personal.


Resum del càrrec:

El càrrec de formador és el fonament del nostre èxit com a organització. Els formadors són experts a crear el millor servei d’atenció al client, o d’experiència del client, a les nostres botigues. Són responsables de captar l’atenció dels nostres clients i connectar amb ells, compartir informació sobre els productes de gran qualitat i parlar amb sinceritat sobre la nostra comunitat i cultura.  


Responsabilitats clau de la feina


Experiència del client

 • Interactuar amb els clients per garantir una experiència excel·lent d’una manera que mostri que valorem el seu temps. 
 • Avaluar les necessitats dels clients per ajudar-los i oferir experiències de compra i de retorns efectives i personalitzades.  
 • Oferir informació tècnica sobre els productes tot explicant-ne el valor i els beneficis.  
 • Facilitar una experiència completa excel·lent per als clients, tot garantint transaccions precises i ràpides, i seguir els programes omnicanal rellevants del mercat (per exemple, les opcions de comprar en línia i recollir a la botiga, vendes per telèfon i enviament des de la botiga) d’acord amb els estàndards de l’empresa
 • Moure’s amb dinamisme per la planta per interactuar de manera continua amb els clients i satisfer les seves necessitats o les de la botiga.
 • Escoltar els comentaris dels clients i col·laborar amb els gerents de botiga per prendre mesures i fer “correccions” per als clients. 


Treballar en equip

 • Contribuir a un entorn de feina respectuós i inclusiu, on s’accepten i se celebren les diferències, per garantir que tant els membres de l’equip com els clients tinguin una experiència favorable i interessant.
 • Establir relacions de suport i productives amb tots els membres de l’equip.
 • Col·laborar amb els membres de l’equip per garantir una experiència del client òptima i ajudar amb les operacions de la botiga.


Operacions

 • Dur a terme tasques de presentació de productes (per exemple, tornar a lloc els productes, reomplir o afegir articles esgotats a la planta de l’inventari, reduir l’estoc o tornar a col·locar articles) segons els estàndards de l’empresa. 
 • Utilitzar la tecnologia de la botiga per contribuir a les operacions i proporcionar una experiència positiva als clients.
 • Dur a terme tasques de neteja quan sigui necessari durant el torn per mantenir l’ambient luxós de la botiga.
 • Entendre i seguir les polítiques i els procediments de seguretat del personal per mantenir un entorn de treball segur.
 • Treballar d’acord amb les polítiques, els procediments, les lleis i les regulacions aplicables.


Habilitats clau i valors essencials que pots aportar

 • Inclusió i diversitat: Crea/dona suport a un entorn inclusiu que valora/celebra les diferències.
 • Integritat i honradesa: Actua de manera honesta, justa i ètica.
 • Experiència del client: Gaudeix amb la feina i connecta amb els clients, els entén i els ajuda.
 • Responsabilitat personal: Accepta la responsabilitat per les seves accions; s’hi pot confiar.
 • Consciència d’un mateix: És conscient de com certes paraules o accions es poden percebre o com poden afectar altres persones.
 • Col·laboració i treball en equip: Treballa de manera productiva i ajuda els altres a aconseguir objectius; busca col·laborar i veure diferents perspectives.
 • Entusiasme: Té entusiasme per la feina; busca maneres de fer que sigui divertida i motivadora.


Requisits per al càrrec


Idoneïtat

 • Estar autoritzat o autoritzada legalment a treballar al país on està situada la botiga. 
 • Tenir 18 anys o més.
 • Tenir autorització per treballar i documentació relativa als requeriments legals nacionals (només a EMEA).
 • Poder desplaçar-se a la botiga assignada amb els seus propis medis de transport.


Disponibilitat

 • Disponibilitat per treballar en horari flexible, la qual cosa inclou vespres, caps de setmana i festius.


Altres requisits

 • Estar disposat o disposada a treballar en un ambient amb llums brillants i música alta.
 • Estar disposat o disposada a moure’s per la botiga durant la major part del torn per ajudar els clients i fer una bona treball.
 • Estar disposat o disposada a moure caixes que pesin fins a 13,6 kg.
 • Estar disposat o disposada a treballar com a part d’un equip i també a completar determinades tasques de manera independent.


Altres aptituds (és a dir, es valoren positivament però no són imprescindibles)

 • Educació: Títol de batxillerat, secundària o equivalent


Conforme al nostre propòsit, posa’t en contacte amb nosaltres a accommodations@lululemon.com si tens dubtes sobre com adaptar les teves aptituds úniques als requisits d’aquest càrrec, tant si necessites alguna adaptació raonable com si no. En el correu electrònic que enviïs, inclou el títol del càrrec, la ubicació del lloc de feina i el tipus de pregunta o sol·licitud.


Més enllà de la nòmina (avantatges i beneficis)

A lululemon ens preocupem per les persones i invertim en tot el seu conjunt (cos, ment i ànima). El nostre programa de recompenses totals està dissenyat per ajudar-te a aconseguir objectius i centrar-te en allò que t’agrada. A part d’un salari base competitiu i un programa de bonificació basat en l’equip, també oferim amplis plans de salut, temps lliure remunerat, plans d’estalvi, grans descomptes per a empleats, classes de fitness/ioga, programes per ampliar la família i programes de desenvolupament personal i professional.


Nota: la disponibilitat d’aquests avantatges i beneficis pot estar subjecta a la ubicació i al tipus de feina, així com tenir requisits d’idoneïtat. L’empresa es reserva el dret d’alterar aquests avantatges i beneficis en la seva totalitat o de manera parcial en qualsevol moment i sense avís previ.


---


English


Who We Are:  

lululemon is an innovative performance apparel company for yoga, running, training, and other athletic pursuits. Setting the bar in technical fabrics and functional design, we create transformational products and experiences that support people in moving, growing, connecting, and being well. We owe our success to our innovative product, emphasis on stores, commitment to our people, and the incredible connections we make in every community we're in. As a company, we focus on creating positive change to build a healthier, thriving future. In particular, that includes creating an equitable, inclusive and growth-focused environment for our people.


Job Summary

The Educator role is the foundation of our success as an organization. Educators are experts in creating world-class customer service, or guest experience, in our retail stores. They are responsible for engaging and connecting with our guests, sharing top-quality product education, and speaking authentically about our community and culture.  


Key Responsibilities of the Job 


Guest (i.e., Customer) Experience

 • Interact with guests to ensure a great guest experience in a manner that values guests’ time. 
 • Assess guests’ needs to provide customized, effective purchase and return solutions and support.  
 • Provide technical product education by articulating the value and benefit of the product.  
 • Facilitate a seamless end-to-end guest experience by conducting accurate and timely guest transactions and executing market-relevant omnichannel programs (e.g., buy online/pickup in store, phone sales, and ship from store options) according to company standards.
 • Move dynamically on the floor to continuously engage with guests and attend to guest or store needs.
 • Receive guest feedback and partner with store leadership to take appropriate action and “make it right” for guests. 


Working with Others

 • Contribute to a respectful and inclusive team environment by welcoming and celebrating differences to ensure a supportive and engaging experience for all team members and guests.
 • Establish supportive and productive relationships with all team members.
 • Collaborate with team members to ensure optimal guest experience and support store operations.


Operations 

 • Perform product presentation tasks (e.g., put items back in place, restock or add depleted items to the floor from inventory, destock or relocate items) according to company standards. 
 • Use in-store technology to support store operations and provide positive guest experiences.
 • Perform cleaning tasks as needed throughout the shift to maintain the luxury environment of the store.
 • Understand and adhere to people safety policies and procedures to maintain a safe work environment.
 • Perform work in accordance with applicable policies, procedures, and laws or regulations.


Key Skills & Core Values You Bring 

 • Inclusion & Diversity: Creates/supports an inclusive environment that values/celebrates differences  
 • Integrity/Honesty: Behaves in an honest, fair, and ethical manner
 • Guest Experience: Enjoys working and connecting with, understanding, and helping guests 
 • Personal Responsibility: Accepts responsibility/accountability for actions; is dependable
 • Self-Awareness: Is aware of how words or actions may be perceived by or affect others 
 • Collaboration and Teamwork: Works productively with others to achieve goals; seeks diverse perspectives
 • Enthusiasm: Is enthusiastic about one’s own work; looks for ways to make work fun and engaging


Job Requirements


Eligibility

 • Must be legally authorized to work in the country in which the store is located 
 • Must be 18 years of age or older
 • Must have proof of the Right to Work and evidence relating to associated local legislative requirements (EMEA only)
 • Must have the ability to travel to assigned store with own transportation methods


Availability

 • Willing to work a flexible schedule including evenings, weekends, and holidays


Other Willingness Requirements

 • Willing to work in an environment with bright lights and loud music
 • Willing to move through a store for most of a shift to help guests and accomplish work
 • Willing to move boxes weighing up to 30 lbs (13.6 kg)
 • Willing to work as part of a team and also complete some work independently


Job Assets (i.e., nice to have; not required)

 • Education: High school diploma, GED, or equivalent

In keeping with our mission, please connect with us at accommodations@lululemon.com if you have questions about how your unique abilities may translate to the requirements for this role, with or without a reasonable accommodation. In your email, please include the position title, the location of the position and the nature of your question or request.


Beyond The Paycheck (Benefits & Perks)

At lululemon, we care for and invest in the whole person – body, mind, spirit. Our total rewards program is designed to support you in achieving your goals and focus on the things you love. In addition to competitive base pay and a team-based bonus program, we also offer extended health plans, paid time off, savings plans, generous employee discounts, fitness/yoga classes, parenthood top up program and personal and professional development programs.


Note: availability of these benefits and perks may be subject to your location & employment type and may have certain eligibility requirements. The Company reserves the right to alter these benefits and perks in whole or in part at any time without advance notice.

#LI-SBA1